Túp Lều Bác Tom

Túp Lều Bác Tom

99.000

Túp lều bác Tom là tiểu thuyết đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan điểm của những người tiến bộ trong tầng lớp da trắng cũng như nhận được sự đồng cảm sâu sắc của những người nô lệ da đen. Tác phẩm ca ngợi phẩm giá con người, đồng thời phê phán chế độ nô lệ tàn bạo da đen.

Truy cập liên kết

Có thể bạn thích

Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản
Ehon Nhật Bản